Tall

Lær hvordan du sier tall på dansk.

Kardinaltall

nulnull
en / eten
toto
tretre
firefire
femfem
seksseks
syvsju
otteåtte
nini
titi
elleveelleve
tolvtolv
trettentretten
fjortenfjorten
femtenfemten
sekstenseksten
syttensytten
attenatten
nittennitten
tyvetjue
enogtyvetjueen
toogtyvetjueto
treogtyvetjuetre
fireogtyvetjuefire
femogtyvetjuefem
seksogtyvetjueseks
syvogtyvetjuesju
otteogtyvetjueåtte
niogtyvetjueni
tredivetretti
enogtredivetrettien
toogtredivetrettito
treogtredivetrettitre
fireogtredivetrettifire
femogtredivetrettifem
seksogtredivetrettiseks
syvogtredivetrettisyv
otteogtredivetrettiåtte
niogtredivetrettini
fyrreførti
enogfyrreførtien
toogfyrreførtito
treogfyrreførtitre
halvtredsfemti
tresseksti
halvfjerdssytti
firsåtti
halvfemsnitti
hundrede eller et hundrede(ett) hundre
hundrede og et eller et hundrede og et(ett) hundre og en
to hundredeto hundre
tre hundredetre hundre
et tusindett tusen
to tusindto tusen
tre tusindtre tusen
en millionen million
en milliarden milliard

Repetisjon

en gangen gang
to gangeto ganger
tre gangetre ganger
fire gangefire ganger
fem gangefem ganger

Ordinaltall

førsteførste
andenandre
tredjetredje
fjerdefjerde
femtefemte
sjettesjette
syvendesjuende
ottendeåttende
niendeniende
tiendetiende
elvteellevte
tolvtetolvte
trettendetrettende
fjortendefjortende
femtendefemtende
sekstendesekstende
syttendesyttende
attendeattende
nittendenittende
tyvendetjuende
enogtyvendetjueførste
toogtyvendetjueandre
treogtyvendetjuetredje
tredivtetrettiende
fyrrendeførtiende
halvtredsendefemtiende
tresendesekstiende
halvfjerdsendesyttiende
firsendeåttiende
halvfemsendenittiende
hundredendehundrede

Andre nyttige uttrykk

omkring eller omtrentomtrent
over eller mere endmer enn
under eller mindre endmindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle danske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller