Tall

Lær hvordan du sier tall på dansk.

Kardinaltall

en/eten
toto
trêtre
firefire
femfem
seksseks
syvsju
otteåtte
nini
titi
elleveelleve
tolvtolv
trettentretten
fjortenfjorten
femtenfemten
sekstenseksten
syttensytten
attenatten
nittennitten
tyvetjue
enogtyvetjueen
toogtyvetjueto
treogtyvetjuetre
tredivetretti
fyrreførti
halvtredsfemti
tresseksti
halvfjerdssytti
firsåtti
halvfemsnitti
(et) hundred(e)(ett) hundre
hundred(e) og en(ett) hundre og en
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindett tusen

Ordinaltall

førsteførste
andenandre
tredjetredje
fjerdefjerde
femtefemte
sjettesjette
syvendesjuende
ottendeåttende
niendeniende
tiendetiende
elvteellevte
tolvtetolvte
trettendetrettende
fjortendefjortende
femtendefemtende
sekstendesekstende
syttendesyttende
attendeattende
nittendenittende
tyvendetjuende
enogtyvendetjueførste
toogtyvendetjueandre
treogtyvendetjuetredje