Arbeid

Here er noen engelske ord som er relatert til arbeid.

Å få seg en jobb

ad eller advert (forkortelse for advertisement) annonse
application form søknadsskjema
appointment avtale
CV (forkortelse for curriculum vitae) cv
job description stillingsbeskrivelse
interview intervju
job offer eller offer of employment tilbud om ansettelse
qualifications kvalifikasjoner
to apply for a job å søke jobb
to accept an offer å ta imot et tilbud
to reject an offer eller to turn down an offer å avslå et tilbud
to hire å ansette
job jobb, arbeid
career karriere
part-time deltid
full-time heltid
shift work skriftarbeid
temporary midlertidig
contract kontrakt
permanent fast
starting date startdato
notice period oppsigelsestid

Lønn og godtgjørelser

bonus bonus
car allowance bilgodtgjørelse
company car firmabil
health insurance helseforsikring
holiday pay feriepenger
holiday entitlement ferierettigheter
maternity leave mammapermisjon
overtime overtid
paternity leave pappapermisjon
part-time education deltidsutdanning
pension scheme eller pension plan pensjonsordning
promotion forfremmelse
salary lønn
salary increase lønnsøkning
sick pay sykepenger
staff restaurant kantine
training scheme opplæringsplan
travel expenses reiseutgifter
wages lønn
working conditions arbeidsforhold, arbeidsvilkår
working hours arbeidstid

Typer arbeidstakere

owner eier
managing director administrerende direktør
director direktør
manager leder
boss sjef
colleague kollega
trainee praktikant
apprentice lærling
volunteer frivillig

Fratreden

to fire å si opp noen
to get the sack å få sparken (dagligdags)
to resign å si opp
to retire å pensjonere seg
leaving date sluttdato
redundant permittert, oppsagt
redundancy permittering, oppsigelse
redundancy pay ventelønn
retirement age pensjonsalder

Andre nyttige ord

apprenticeship lærlingplass
department avdeling
experience erfaring
factory fabrikk
fire drill brannøvelse
health and safety helse og sikkerhet
internship praksisplass
meeting møte
office kontor
rate of pay lønnsnivå
reception resepsjon
security sikkerhet
strike streik
switchboard sentralbord
timekeeping tidtaking
trade union fagforening
training course opplæringskurs
work jobb
work experience arbeidserfaring
to go on strike a streike
to be off sick å være syk
self-employed selvstendig næringsdrivende
unemployed arbeidsledig
retired pesjonert
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller