Former og matematiske termer

Lær de engelske navnene på vanlige figurer og matematiske termer, i tillegg til hvordan du uttaler brøker.

Matematiske termer

addition addisjon
subtraction subtraksjon
multiplication multiplikasjon
division divisjon
to add å legge til, addere
to subtract eller to take away å trekke fra, subtrahere
to multiply å multiplisere
to divide å dividere
to calculate å kalkulere
total sum
arithmetic aritmetikk
algebra algebra
geometry geometri
calculus kalkulus
statistics statistikk
integer heltall
even number partall
odd number oddetall
prime number primtall
fraction brøk, brøkdel
decimal desimal
decimal point desimaltegn
percent prosent
percentage prosentdel
theorem teorem
proof bevis
problem problem
solution løsning
formula formel
equation ligning
graph graf
axis akse
average gjennomsnitt
correlation korrelasjon
probability sannsynlighet
dimensions dimensjoner
area areal
circumference omkrets
diameter diameter
radius radius
length lengde
height høyde
width vidde
perimeter perimeter
angle vinkel
right angle rett vinkel
line linje
straight line rett linje
curve kurve
parallel parallell
tangent tangens
volume volum

Figurer

circle sirkel
triangle triangel
square firkant
rectangle rektangel
pentagon pentagon
hexagon sekskant
octagon åttekant
oval oval
star stjerne
polygon mangekant
cone kjegle
cube kube
cylinder sylinder
pyramid pyramide
sphere sfære

Brøker

1⁄2 1/2
1⁄3 1/3
1⁄4 1/4
1⁄5 1/5
1⁄6 1/6
2⁄3 2/3
3⁄4 3/4
1⁄8 1/8
1⁄10 1/10
1⁄100 1/100

Å lese summer

plus pluss
minus minus
times eller multiplied by ganger
divided by delt på
squared kvadrere
cubed kubere
square root kvadratrot
equals er lik, tilsvarer
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play