Tall

Lær hvordan du sier tall på finsk.

Kardinaltall

nollanull
yksien
kaksito
kolmetre
neljäfire
viisifem
kuusiseks
seitsemänsju
kahdeksanåtte
yhdeksänni
kymmenenti
yksitoistaelleve
kaksitoistatolv
kolmetoistatretten
neljätoistafjorten
viisitoistafemten
kuusitoistaseksten
seitsemäntoistasytten
kahdeksantoistaatten
yhdeksäntoistanitten
kaksikymmentätjue
kaksikymmentäyksitjueen
kaksikymmentäkaksitjueto
kaksikymmentäkolmetjuetre
kaksikymmentäneljätjuefire
kaksikymmentäviisitjuefem
kaksikymmentäkuusitjueseks
kaksikymmentäseitsemäntjuesju
kaksikymmentäkahdeksantjueåtte
kaksikymmentäyhdeksäntjueni
kolmekymmentätretti
neljäkymmentäførti
viisikymmentäfemti
kuusikymmentäseksti
seitsemänkymmentäsytti
kahdeksankymmentäåtti
yhdeksänkymmentänitti
sata(ett) hundre
satayksi(ett) hundre og en
kaksisataato hundre
kolmesataatre hundre
tuhatett tusen
kaksituhattato tusen
kolmetuhattatre tusen
miljoonaen million
miljardien milliard

Ordinaltall

ensimmäinenførste
toinenandre
kolmastredje
neljäsfjerde
viidesfemte
kuudessjette
seitsemässjuende
kahdeksasåttende
yhdeksäsniende
kymmenestiende
yhdestoistaellevte
kahdestoistatolvte
kolmastoistatrettende
neljästoistafjortende
viidestoistafemtende
kuudestoistasekstende
seitsemästoistasyttende
kahdeksastoistaattende
yhdeksästoistanittende
kahdeskymmenestjuende

Repetisjon

kerranen gang
kaksi kertaato ganger
kolme kertaatre ganger
neljä kertaafire ganger
viisi kertaafem ganger

Andre nyttige uttrykk

noinomtrent
ylimer enn
allemindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle finske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller