Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani

Personlig informasjon

Alder: 54
Fødselsdato: 27 mai

Om meg:

日常会話レベルの英語、ドイツ語、イタリア語を話せるようになりたいです。

Språk

Jeg snakker:

  • japansk | Morsmål

Jeg lærer: